Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring

Welke informatie houdt Silver van een speler of website bezoeker bij.

Gebruikersvoorwaarden

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna Gebruiksvoorwaarden) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de applicatieSilver (hierna “de App”).

Deze App werd ontwikkeld door de Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met bestuurszetel  te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25 en ondernemingsnummer 0248.015.142 (hierna “UGent" genoemd) in samenwerking met “CREATE Studio BVBA” met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 49, (hierna “ Create” genoemd). De ontwikkeling gebeurde met steun van de Vlaamse Overheid.

2. Definities

App: De mobiele applicatie Silver waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Gebruiker: de persoon die de App gaat gebruiken.

Locatiegegevens: er worden geen locatiegegevens door de App opgevraagd, noch door GPS, noch door het gebruik van andere andere methodes. Op basis van de Functionele Gegevens, is enkel het land van gebruik, and geografische regio (v.b.: Vlaanderen) detecteerbaar.

Gebruiksgegevens: dit zijn Gegevens over de handelingen die je als Gebruiker uitvoert binnen de App zoals het openen en het sluiten van de App. De App registreert hoe vaak en op welke tijdstippen je deze handelingen uitvoert. De gebruiksgegevens die opgeslagen worden, hebben betrekkeing tot keuzes die een speler maakt. De App registreert hoe vaak en wanneer de game start, hoe vaak een bepaald hoofdpersonnage gekozen wordt, welke situaties gespeeld worden, welke keuzes een speler maakt bij het selecteren van Gedachten, Gevoelens en Gedrag in het spel, de speelduur, welke levels uitgespeeld worden.

Functionele Gegevens: deze omvatten het merk en type toestel, het versienummer van het besturingssysteem van het toestel, de store waaruit de App gedownload en geïnstalleerd werd, samen met de versienaam (Android) en de bundel (iOS) , de tijd (in milliseconden) wanneer de App de eerste keer geopend werd, de taalinstelling van het besturingssysteem van het toestel, land en geografische regio (v.b.: Vlaanderen) op het moment van gebruik, versie van de App.

Persoonsgegevens: Deze App verwerkt enkel gepseudonimiseerde persoonsgegevens. Via een unieke code die het toestel van een gebruiker genereert, worden gebruiksgegevens (zie hierboven) gekoppeld aan een unieke gebruiker. Met énkel de data die de App verwerkt, kan echter geen fysiek persoon geïdentificeerd worden.

Cookies: Er worden geen cookies door de game bijgehouden. Het verhelpen en ontdekken van bugs die op kunnen treden bij gebruikers, gebeurt op basis van anonieme logs die via een online

monitoring tool worden verwerkt. Hierin staat geen referentie naar de Persoonsgegevens (unieke code) van een gebruiker, waardoor geen enkele vorm van linking aan een persoon óf niet aan het incident-gerelateerde gebruiksgegevens kan gebeuren.

Gegevens: Alle via de App toegankelijke Gegevens waaronder Gebruiksgegevens en Functionele Gegevens.

Apparatuur: De (rand)apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee de Gebruiker gebruik maakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.

3. Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App.

Na het downloaden van de App, word je als Gebruiker gevraagd om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

De UGent heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Je behoudt de mogelijkheid om je gebruik van de App te beëindigen door de App te verwijderen.

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven jij, de Vlaamse Overheid, UGent en Create aan het overblijvende gedeelte gebonden. Deze laatsten zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

UGent heeft ook het recht om de App aan te passen, Gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. UGent en Create zullen je hierover tijdig en op passende wijze informeren.

4. Licentie Applicatie

Alle rechten in en op de App die in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegekend worden aan de Gebruiker, zijn aan ons voorbehouden. Tenzij uitdrukkelijk hierin beschreven, wordt geen enkele uitdrukkelijke en geïmpliceerde licentie toegekend aan de Gebruiker met betrekking tot de App of enig onderdeel ervan, met inbegrip van enig recht om in het bezit te komen van een broncode, Gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de Applicatie.

Nadat je je als Gebruiker de App hebt gedownload, verlenen Vlaamse Overheid, UGent en Create je een niet exclusief, royalty-vrij en herroepbare licentie om de App te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Je mag de App of een onderdeel ervan niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Jij, noch een derde partij, zal in geen geval:

a) de App of een onderdeel ervan distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, leasen, uit te lenen of op een andere manier overdragen aan een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden;

b) de App gebruiken voor timesharing, hosting, diensten te verlenen of soortgelijke doeleinden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden;

c) productidentificatie, eigendomsinformatie, auteursrechtkennisgevingen, digitale watermerken of andere kennisgeving in of op de App veranderen, verwijderen of onleesbaar maken;

d) enig deel van de App wijzigen, aanpassen of veranderen, een afgeleid werk creëren van enig deel van de App of de App integreren in of met andere software, behalve in de mate dat dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door ons;

e) jezelf ongeoorloofde toegang verschaffen tot accounts van andere Gebruikers of tot onze IT-infrastructuur of de structuur om aan de App te geraken of om de App te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten;

f) de App gebruiken om ongewenste e-mailadvertenties of spam te genereren;

g) gebruik maken van een automatisch, elektronisch of manueel hoge- volumeproces om toegang te krijgen tot informatie over de App of om deze informatie te doorzoeken of te verzamelen (met inbegrip van en niet beperkt tot robots, spiders of scripts);

h) je voordoen als een andere persoon of entiteit;

i) opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere destructieve of bedrieglijke elementen verspreiden of de App gebruiken voor onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden;

j) technische en andere beschermende maatregelen in de App verwijderen of op een andere manier omzeilen.

Door informatie of Gegevens te creëren of op een andere manier door te geven via de App en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van ons Privacyverklaring geeft u ons een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gegevens te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, door te sturen en weer te geven voor zover dat nodig is om de App aan te vullen en up te daten.

De Vlaamse Overheid, de UGent en Create hebben te allen tijde het recht om de in lid 1 van dit artikel bedoelde licentie te beëindigen en je daarmee het gebruik op de App te ontzeggen.

Je zal hierover op een passende wijze worden geïnformeerd door de Vlaamse Overheid, UGent en/of Create.

5. Gebruik van de App

In geen geval en op geen enkel moment zullen je Gegevens gebruikt worden of gekoppeld worden met andere data voor individuele controle- of handhavingsdoeleinden.

Je downloadt de App en daarmee ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en geef je aan dat je de Privacyverklaring begrepen hebt. We raden je aan om deze informatie nauwkeurig te lezen. Het downloaden en het akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden, bevat je toestemming voor het functioneren van de App. Dit betekent dat er vanaf dat moment Locatiegegevens, Gebruiksgegevens en Functionele Gegevens van jou verzameld en verwerkt worden.

Het gebruik van de App is strikt persoonlijk en uitsluitend voor jouw eigen rekening en risico. De App is uitsluitend voor particulier en privégebruik bedoeld. De App mag niet voor commerciële of zakelijke doeleinden worden aangewend. De App is uitsluitend bedoeld voor Gebruikers in België. Hoewel toegang van buiten dit gebied mogelijk is, is de App niet bedoeld voor een dergelijk gebruik en dergelijke Gebruikers verschaffen zich eveneens op eigen risico toegang tot de App.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het correcte en zorgvuldig gebruik van de App en je moet je onthouden van ongeoorloofd en onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder betekent dit:

(a) dat je de App niet gebruikt voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde, of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan Gegevens, documenten of bestanden aan de App toe te voegen die een illegale of aanstootgevende inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.

(b) dat je de App niet op een zodanige wijze gebruikt dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan de Vlaamse Overheid, de UGent, Create, de App of derden.

(c) dat je geen computervirussen via de App verspreidt, dan wel op andere manieren apparaten of systemen verstoort van UGent, Create of andere Gebruikers van de App.

Je stemt ermee in om ons onmiddellijk te waarschuwen in geval van ongeoorloofd gebruik van de App of enige andere schending van de beveiliging. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging als gevolg van de niet-naleving van bovengemelde vereisten.

Wanneer je berichten deelt waarin verwezen wordt naar de App, hebben de Vlaamse Overheid, de UGent en Create het recht om hier gebruik van te maken. Dit geldt onder meer voor artikels, tekstberichten, tweets.

Je vrijwaart de Vlaamse Overheid, de UGent en Create voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het in strijd handelen met deze Gebruiksvoorwaarden.

Je draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en (internet)verbindingen om de toegang tot en het gebruik van de App mogelijk te maken. Je kan als Gebruiker geen aanspraak maken op enige vergoeding voor het gebruik van de Gegevens door UGent.

Je zal de Vlaamse Overheid , UGent en Create alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van jou kunnen worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de App.

Het gebruik van de App kan op ieder gewenst moment door jou worden beëindigd, door de App te de-installeren (Zie: ”Beëindiging en deactiveren App”).

6. Registratie en leeftijd

Door de Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaar en garandeer je dat je 12 jaar of ouder bent.

7. Kosten

De UGent brengt voor het gebruik van de App geen kosten in rekening. De Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de diensten via de App.

8. Aansprakelijkheid

De Vlaamse Overheid, de UGent en Create spannen zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de App. De Vlaamse Overheid, de UGent en Create geven geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid, de nauwkeurigheid, de juistheid, de geschiktheid, de beschikbaarheid en/of de bereikbaarheid van de App en/of van de Gegevens.

De Vlaamse Overheid, de UGent en Create staan er niet voor in dat de App of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten, computervirussen of gebreken zal werken, of dat (steeds alle) fouten en gebreken kunnen en (zullen) worden verbeterd. De Vlaamse Overheid, de UGent en Create staan niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele onvolledigheden en/of onnauwkeurigheden en/of onjuistheden in de Gegevens die via de App ontsloten worden.

De Vlaamse Overheid, de UGent en Create spannen zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de App (Zie:“Privacyverklaring – Technische en organisatorische maatregelen en bewaartermijn“). Dit laat onverlet je eigen verantwoordelijkheid om je systemen, Gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie afdoende te beveiligen.

Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de toepasselijke wetten voortvloeien met betrekking tot de App, worden voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten en worden afgewezen. In het bijzonder garanderen de Vlaamse Overheid, de UGent en Create in geen geval: (a) de volledige, correcte en onbeschadigde Gegevenstransmissie; (b) het ongestoord en/of ononderbroken gebruik van de App en van de Gegevens die via de App ontsloten worden; (c) de (volledige) betrouwbaarheid van de App en van de Gegevens die via de App ontsloten worden; (d) onkraakbaarheid van de App.

De UGent en Create garanderen niet dat (a) randapparatuur die op de App kan worden aangesloten volledig en /of correct en/of foutloos functioneert; en dat (b) Gegevens die via op de App aangesloten randapparatuur worden gecommuniceerd volledig en/of correct en/of foutloos worden gecommuniceerd.

De Vlaamse Overheid, de UGent en Create zijn bij de uitvoering van hun diensten gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook.

De Vlaamse Overheid, de UGent en Create zijn niet aansprakelijk voor enig(e) verlies, schade en/of kosten van jou of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik,

misbruik, onmogelijkheid en/of ongeschiktheid van het gebruik van de App en van de Gegevens die via de App ontsloten worden, tenzij het/de betreffende verlies, schade en/of kosten is/zijn veroorzaakt door een opzettelijke fout van de Vlaamse Overheid, de UGent en Create

De Vlaamse Overheid, de UGent en Create kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige storing of vertraging in de uitvoering van verplichtingen met betrekking tot de App indien een dergelijke vertraging of storing te wijten is aan oorzaken waarover wij geen controle hebben, en dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, stakingen, uitsluitingen, rellen, epidemieën, brand, storingen in de communicatielijn, stroomuitval, aardbevingen, andere rampen, ongeoorloofde toegang tot de informatietechnologiesystemen van ons door derden of om het even welke andere reden wanneer het niet nakomen van de verplichtingen buiten de redelijke controle van ons valt.

De App kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. De Vlaamse Overheid, de UGent en Create zijn niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het (niet-)functioneren van deze (externe) internetpagina’s en aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. De Vlaamse Overheid, de UGent en Create zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens op deze (externe) internetpagina’s.

9. Overdracht rechten en verplichtingen

De Vlaamse Overheid en/of de UGent en/of Create zijn gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen.

10. Beëindiging en deactiveren App

De Vlaamse Overheid, de UGent en Create en de Gebruiker kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van redenen het gebruik van of gebruiksrecht op de App met onmiddellijke ingang beëindigen.

Je kan het gebruik van de App zelf beëindigen door de App te verwijderen.

De Vlaamse Overheid, de UGent en Create zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de beëindiging op grond van het voorgaande lid. De beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, op welke wijze dan ook, brengt tevens mee dat De Vlaamse Overheid, de UGent en Create het gebruik van de App afsluit.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de App en de relatie tussen de partijen en ongeacht of deze worden beschouwd als contractuele vorderingen, worden uitsluitend beheerst door en beslecht volgens Belgisch recht.

De rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring.

12. Overige bepalingen

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via silver@ugent.be.

Privacyverklaring

1. Algemeen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse Overheid), het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) verbonden aan de UGent en Create Studio hebben de handen in elkaar geslagen om de app Silver te makene Persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien je, als gebruiker (hierna genoemd “Gebruiker”)

De UGent verwerkt jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die Persoonsgegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de Belgische  Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. We garanderen dat je privacy zal worden gerespecteerd en vertellen je hieronder graag op welke manier we dat precies zullen doen.

Persoonsgegevens uit de App zullen enkel opgeslagen worden om na te gaan in welke mate en op welke manier de app gebruikt wordt.

 

 2.Welke Gegevens verzamelen we?

Als Gebruiker verzamelen en verwerken We de volgende Persoonsgegevens van jou:

 

Persoonsgegevens

Details

Context van deze verwerking

Categorie 1

Gebruiksgegevens

Gegevens over de handelingen die je als Gebruiker uitvoert binnen de App zoals: het openen, gebruiken en sluiten van de App. De App registreert hoe vaak en op welke tijdstippen je deze handelingen uitvoert.

Deze Gebruiksgegevens worden verzameld vanaf het moment dat je in de App akkoord bent gegaan met de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring. Dit zal gebeuren tot het moment dat je de App verwijdert.

Categorie 2

Functionele Gegevens

Het merk en type toestel, het versienummer van het besturingssysteem van het toestel, de store waaruit de App gedownload en geïnstalleerd werd, samen met de versienaam (Android) en de bundel (iOS), de tijd (in milliseconden) wanneer de App de eerste keer geopend werd, de taalinstelling van het besturingssysteem van het toestel, land en geografische regio (v.b.: Vlaanderen) op het moment van gebruik, versie van de App.

Deze Functionele Gegevens worden verzameld vanaf het moment dat je de App gedownload hebt. Dit zal gebeuren tot het moment waarop je de App verwijdert.

De App houdt GEEN INHOUD van je gebruik van de APP of je toestel bij en weet dus NIET:

  • de internetadressen, browseractiviteit of URLs die je bezoekt
  • de inhoud van berichten, e-mails, agenda, notificaties of andere inhoud (behalve notificaties die de app zelf stuurt)
  • beelden, foto’s, video’s, of geluidsopnames

 

3. Voor welk doeleinde?

Het doel van de App is om als serious game de geestelijke gezondheid van jongeren te versterken.

Om dit te bereiken heeft de App de hierboven opgesomde Persoonsgegevens van de Gebruikers nodig. Deze Gegevens en Cookies zullen enkel worden verwerkt op basis van de toestemming van de Gebruikers. Deze toestemming wordt gegeven doordat de Gebruiker zich akkoord verklaart met deze privacyverklaring.

In geen geval en op geen enkel moment zullen je Persoonsgegevens gebruikt worden of gekoppeld worden met andere data.

4. Hoe worden je Persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van de App?

Door je gebruik van de App worden er Locatiegegevens, Gebruiksgegevens, Functionele Persoonsgegevens en Cookies verzameld. De App creëert een unieke ID voor je toestel, waardoor we je toestel als Gebruiker herkennen. Jouw Persoonsgegevens worden enkel gelinkt aan deze ID, waardoor er geen andere Persoonsgegevens van jou, zoals je naam, geboortedatum, adres of leeftijd nodig zijn. Bijgevolg kunnen je Persoonsgegevens enkel aan je toestel gelinkt worden, niet aan je naam.

Jouw Persoonsgegevens worden in de App verzameld en vervolgens geëncrypteerd doorgestuurd naar het beveiligde Google Firebase. Jouw Gegevens worden vervolgens ook geëncrypteerd opgeslagen op het beveiligde Google Firebase. Door de gebruikte encryptie zijn je Persoonsgegevens voor Google niet leesbaar.

Je Persoonsgegevens worden door de betrokken analisten geraadpleegd en verwerkt om tot inzichten te komen in functie van het doeleinde van de App.

Op welke manier je Persoonsgegevens beveiligd worden en welke personen precies toegang hebben, wordt verder in deze privacyverklaring duidelijk opgelijst. (Zie: “wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens” en “technische en organisatorische maatregelen en bewaartermijn“).

5. Wie zal toegang hebben tot je Persoonsgegevens?

Alle hieronder opgesomde personen hebben slechts toegang indien dit nodig is voor het functioneren van de App (m.a.w. op een strikte “need-to-know” basis). De toegang geldt enkel voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

  • Analisten van de UGent hebben toegang tot je Persoonsgegevens nodig om het gebruik van de App te analyseren en zo de doelstellingen van de App te verwezenlijken. Deze UGent’ers zijn gebonden aan de Generieke Gedragscode voor de verwerking van Persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie binnen de UGent.
  • Ontwikkelaars van de App: hebben toegang tot je Persoonsgegevens om het gebruik van de App te faciliteren.
  • Cloud provider: Google Firebase voor het bewaren van je Persoonsgegevens. Google treedt op als subverwerker van je Persoonsgegevens, maar heeft geen toegang tot je Persoonsgegevens. Via een specifieke overeenkomst garanderen we dat ook zij je privacy respecteren.
  • Wetenschappelijk onderzoek: de data uit de App zal gepseudonimiseerd en geaggregeerd ter beschikking gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek. Toegang voor wetenschappelijk onderzoek verloopt steeds via de analisten van de UGent en wordt enkel toegekend voor doeleinden die in lijn liggen met deze van de App en bijgevolg niet buiten het verwachtingspatroon van de Gebruiker vallen. In geen geval wordt er toegang verleend tot de volledige dataset verzameld in de App.

Je Persoonsgegevens worden verder niet gedeeld met of toegankelijk gemaakt voor derden.

6. Technische en organisatorische maatregelen en bewaartermijn

De UGent en CREATE Studio BVBA hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen geïncorporeerd in de App om jouw Persoonsgegevens te beveiligen en je privacy te beschermen.

Al je Persoonsgegevens in de App worden lokaal op je toestel en tijdens de uitwisseling van je toestel naar de Google Firebase geëncrypteerd. Bovendien zijn je Persoonsgegevens enkel gelinkt aan je unieke ID, waardoor je Persoonsgegevens gepseudonimiseerd zijn.

Daarnaast worden je Persoonsgegevens geëncrypteerd, opgeslagen en regelmatig geback-upt.

Je Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en bewaard gedurende een periode van 6 weken na het beëindigingen van je gebruik. Na deze periode worden je Persoonsgegevens geanonimiseerd.

7. Jouw rechten

Recht van toegang en inzage: Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat UGent van je Persoonsgegevens maakt.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking: Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken je Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

Jouw gebruik van de App is vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten. Dit kan eenvoudig door de App te verwijderen.

Recht van verzet: Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht: Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschikt je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van je rechten: Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar silver@ugent.be of per post naar Universiteit Gent, St. Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, mits toevoeging kopie identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van je Persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen: Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je Persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Het uitoefenen van je rechten kan via een eenvoudig verzoek per e-mail aan silver@ugent.be, waarbij we jouw aanvraag binnen een termijn van zeven dagen trachten te verwerken.

Om je rechten te kunnen uitoefenen gebruiken we je ID, dit is immers de enige manier waarop we je toestel kunnen identificeren. Bij het verwijderen van de App worden automatisch ook je Persoonsgegevens en je ID verwijderd, hierdoor is het niet meer mogelijk om bovenstaande rechten uit te oefenen.

8. Contact

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het e-mailadres silver@ugent.be). Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, of indien je meent dat je Persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt, kan je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van de UGent via privacy@ugent.be.

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om te zorgen dat ze up to date is met de App.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring.